מדריך הזכויות לאזרח

מדריך זה מיועד לאזרח החרדי ולאזרחית החרדית, ומטרתו לקדם את המודעות ל'זכויות' שלהם. בפתח מדריך זה, אנו מבקשים להניח את היסודות התודעתיים הבסיסיים עבור האזרח החרדי שאינו מכיר די את מושגי ה'זכויות' העומדים לרשותו. זאת לעומת ה'חובות' שאותם פוגש כל אזרח בחיי היומיום, בין היתר באמצעות תשלומי חובה לרשויות, חובה בהנפקת היתרים אישורים שונים ועוד. המניע לכתיבת מדריך זה הושפע בין היתר מסקר מקיף שערך ארגון 'נתיבות המשפט', ושממנו עלה כי קיימים פערי מידע משמעותיים בכל הנוגע להכרת ולמיצוי זכויות אזרחיות במגזר החרדי.

זכויות האזרח הוא מסמך יסוד אשר נתקבל בשנת 1948 בעצרת האו"ם, ושבאמצעותו הוכרזה ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם/האזרח.  

'זכויות האדם' הוא מונח שגבולותיו אינם ברורים, אך הוא מבטא בבירור את העיקרון ההומניסטי, שמכורח אנושיותו לכל אדם באשר הוא יש מעטפת זכויות מסוימות, המוסכמות בעיני כל בן תרבות. זאת ועוד, זכויות האזרח זכו לביסוס נוסף בעקבות 'חוקי יסוד' שנקבעו ושמקובלים במדינות שונות ברחבי העולם, לדוגמה בחוקה האמריקאית. מטרתם של חוקי היסוד היא לשמש 'חוקי על' שנועדו להגן על זכויות יסוד. מעמדם החוקי גובר על חוקים 'רגילים' או תקנות שוטפות, וכדי לשנות אותם או לפגוע בזכויות אלו נדרשים אישורים מיוחדים, כגון רוב מיוחד בפרלמנט וכללים אחרים.

בישראל אין חוקה רשמית, אולם בית המשפט העליון הכיר בחוקי יסוד שנחקקו בכנסת כחוקים בעלי מעמד 'חוקתי'. לפיכך, בדומה להכרה האוניברסלית במעמדם המיוחד של זכויות יסוד, גם בישראל בכוחם של חוקי יסוד אלו לגבור על חוקים רגילים והוראות מנהליות שוטפות. בשנת 1992 נחקקו בישראל חוקי היסוד, ובראשם אפשר למנות את חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וכן את חוק יסוד חופש העיסוק.

אפשר לומר כי הזכויות של האזרח הן בין היתר החובות של השלטון ושל הרשויות. בשפה המשפטית מקובל להסביר את החלוקה שבין מעמד האזרח למעמד הרשות באמצעות הביטוי 'כל מה שלא נאסר, מותר לאדם הפרטי, וכל מה שלא הותר, אסור לרשות'. כלומר, לאדם פרטי מותר לנהוג בחופש פעולה כל עוד הדבר לא נאסר עליו במפורש בחוק (או בתקנה או פסיקה).

 

בהתאם לכך, הרשות מצידה אינה יכולה לפגוע בזכויות הפרט ללא סמכות מיוחדת שניתנה לה, ואשר עומדת בכללים הרלבנטיים וביניהם השמירה על זכויות יסוד. הלכה למעשה, הרשויות חייבות לספק לאזרח איכות חיים סבירה, תברואה וניקיון, אחריות על מניעת מפגעים ורעשים ועוד חובות רבות שהן הזכויות שלך כאזרח וכאזרחית.

מעטפת זכויות האדם/האזרח מחייבות את השלטון לנקוט מחד גיסא בפעולות אקטיביות כדי להגן ולאפשר לציבור האזרחים לנצל וליהנות מזכויותיהם, ומאידך גיסא להימנע מלנקוט כל פעולה שתגביל את הציבור מלהנות מזכויות אלה.

הזכויות מורכבות משני ענפים עיקריים:

 

הענף הראשון, והמוכר יותר, הוא ענף הזכויות האזרחיות-פוליטיות הכולל את הזכות לחיים, לחופש מצפון, חופש ביטוי, פרטיות, קניין וכדומה. מדובר בסדרה של פעולות שבגינן אסור לשלטון או למי מטעמו לפגוע באזרח. האיסור כולל פגיעה בחופש הביטוי, פגיעה בחופש ההתאגדות, פגיעה בחופש התנועה, מעצר כפוי, מעצר ללא משפט, ענישה ללא משפט והזכות למשפט הוגן.

הענף השני של זכויות האדם הוא ענף הזכויות הכלכליות-חברתיות הכולל את הזכויות לעבודה, לתנאי עבודה הוגנים, למנוחה ולחופשה, לרמת חיים מינימלית, לבריאות, לביטחון סוציאלי, לחינוך ולתרבות.

נהוג להבחין בין סוגים שונים של זכויות אדם: ישנן זכויות טבעיות, וישנן זכויות חברתיות.

רשימת הזכויות הטבעיות (בסיסיות) העוסקות בחירותו הפרטית של כל אדם, כמפורט להלן:

1 - הזכות לחיים.

2 - הזכות לביטחון אישי.

3 - הזכות לחירות הכוללת בתוכה את חופש המחשבה והדעה, שמשמעותה חירותו של אדם לגבש את דעתו בחופשיות, בכל נושא.

4 - חופש המצפון, כלומר חירותו של האדם להחזיק בדעותיו בתחום המוסר והערכים, ולפעול או לסרב לפעול, על פיהם.

5 - חופש הדת.

6 - חופש התנועה.

7 - חופש העיסוק.

8 - חופש הביטוי הכולל את: חופש העיתונות וחופש ההפגנה.

9 - זכות הקניין הכוללת קניין חומרי וקניין רוחני.

10 - הזכות להליך הוגן.

11 - הזכות לכבוד שממנה נגזרות: הזכות לשוויון בפני החוק והזכות לפרטיות.

מידע נוסף והרחבה בנושאי זכויות האזרח

רשימת הזכויות האזרחיות כוללת בתוכה את כל הזכויות אשר מאפשרות לאדם את רמת החיים הנאותה. בסיווג זה מאוגדות כל הזכויות החיוביות, כלומר שלצורך מימושן דרושים משאבים ממשלתיים, ובהן :

1 - הזכות לחינוך

2 - הזכות לבריאות

3 - הזכות לדיור

4 - זכויות עובדים

5 - הזכות לקיום בכבוד

שימו לב!

כל אזרח הוא 'בעל זכויות' רבות שלה הוא זכאי במסגרת זכויות היסוד (הזכות לחיים, חינוך, בריאות ועוד). כלולות  במסגרת זו גם זכויות לניהול אורח חיים נאות הכוללות שירותי תברואה, מניעת מפגעים ברחבי רשות הרבים, איכות חיים, פארקי שעשועים, שימוש הוגן בכספי הציבור, שקיפות, שירות הוגן, מענה ויחס הולמים ועוד.

זכויות אלו לא תמיד ידועות לאזרח הפשוט. מסקר מקיף שערך ארגון 'נתיבות המשפט' עלה כי במגזר החרדי קיימים פערי מידע משמעותיים בנושאים אלו.

ישנם גופים רבים שאמורים לאכוף את טובתו של האזרח הקטן, ישנם חוקים שנועדו להגן על האזרח ולאפשר לו לקבל מידע וכלים, וכן דרכי פיניה לפתרון בעיות, לשקיפות בטיפול בענייניו ועוד. חשוב להכיר בזכויות אלו הרלוונטיות לכל אחד ואחת על פי דין.

למרות כל האמור לעיל, ומטבע הדברים, זכויות האדם אינן מוחלטות. לעיתים ישנה התנגשות בין זכויות ואינטרסים כך הוא כאשר יש התנגשות בין זכות לבין אינטרס ציבורי או בין זכות אחת לזכות שנייה. דוגמה להתנגשות כזו שהיא אקטואלית בימינו היא ההתנגשות בין חופש הביטוי הבא לידי מימוש בהפגנות ובין הזכות למנוע את המחלה,  שכן אנשים יכולים להידבק כתוצאה מכך. במצב כזה ההחלטה איזו זכות או אינטרס להעדיף תינתן בידי בית המשפט שיצטרך להחליט לאיזה מבין הערכים יש לתת עדיפות כשהפגיעה באחר היא מזערית ככל שניתן.

מדריך זה אינו משמש תחליף לייעוץ משפטי או מקצועי, ונועד לצורך ידע כללי ולהארת הנושא